foto12.jpg

Beleidsplan Stichting de Altiband 2018-2023

Dit beleidsplan is te lezen vanaf 2017.

Voorwoord

Voor U ligt het beleidsplan van Stichting de Altiband.

In 1974 is de Altiband opgericht als drumgroep “de Kamp” en begonnen met 5 leden. De oprichters waren de heren Strijker en Snijder.

Op 27 september 1979 werd de stichting “de Kamp” opgericht als bestuurlijk orgaan van de drumband. Op 23 september 1987 werd de naam van de drumband gewijzigd in “de Altiband” dit als eerbetoon aan de oprichter van de band, de heer Albert Strijker en diens vrouw Tiny Strijker.

Doelstelling van de stichting:

De doelstelling van de stichting is:

“Mensen met een verstandelijke beperking uit Meppel en omgeving in staat te stellen gezamenlijk te musiceren en daardoor het muzikale gevoel te bevorderen”.

De taak van het stichtingsbestuur is om uitvoering te geven aan de doelstelling en zorg te dragen voor de kwaliteit en continuïteit van de drumband.

Het stichtingsbestuur schept de voorwaarden, dat de leden van de band op een goede wijze en met veel plezier samen muziek kunnen maken en het onderhouden van de sociale contacten in de pauze. De leden worden in staat gesteld om iedere woensdagavond onder leiding van een professionele dirigent gezamenlijk te musiceren en daardoor het muzikale gevoel te bevorderen.

Daarnaast verzorgt de Altiband regelmatig optredens in de wijde  omgeving van Meppel e.o. met als hoogtepunten een door de stichting Altiband in 1994 georganiseerd groot festival in de Markthallen van Meppel met 8 orkesten/groepen. Alle leden van deze bands waren mensen met een verstandelijke beperking.

Een ander hoogtepunt was het optreden voor koningin Beatrix, toen ze op 30 april 2002 haar verjaardag vierde in Meppel.

De Altiband is inmiddels uitgegroeid tot een drumband van +/- 40 leden. Het is in Meppel en omgeving een begrip en niet meer weg te denken uit de Meppeler gemeenschap.

Missie:

Mensen met een verstandelijke beperking worden in staat gesteld met elkaar muziek te maken zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken over veiligheid, financiën en organisatie, zodat zij optimaal kunnen genieten van het gezamenlijk musiceren, zowel op de wekelijkse oefenavonden als bij de optredens.


Visie:

Wij zijn van mening dat iedereen de mogelijkheid moet hebben, voor zover ze daartoe in staat zijn, om muziek te maken. Mensen met een verstandelijke beperking horen bij die groep mensen voor wie dit niet altijd mogelijk is omdat zij te maken krijgen met beperkingen van persoonlijke en organisatorische aard. Wij willen als stichting de mogelijkheid bieden aan deze mensen om de beleving van muziek maken door alle mogelijke obstakels (financieel, organisatorisch en veiligheid) weg te nemen.

Doelgroep:

Stichting de Altiband richt zich op mensen met een verstandelijke beperking welke om persoonlijke of organisatorische redenen niet in staat zijn om zelfstandig muziek te maken en te oefenen. Zij missen de zelfredzaamheid.

Financiën

Het stichtingsbestuur probeert op verschillende manieren financiën te werven om de kosten te dekken. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit de onkostenvergoeding van de dirigent, nieuwe instrumenten, nieuwe outfit van de leden eens in de zoveel jaren en representatiekosten

De inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit donaties, giften, subsidie van de gemeente Meppel en jaarlijkse bijdrage van een biljarttoernooi, vergoeding optredens, contributie van de leden. Dat het bestuur op allerlei manieren probeert de zaak draaiende te houden, moge blijken uit het feit dat de aanhangwagen voor de instrumenten sinds dit jaar voorzien is van reclame wat ook € 1200,00 per jaar opbrengt.

Jaarlijks presenteert de stichting een begroting en een financieel verslag, waarin de kosten en baten terug te vinden zijn.  Deze worden gepubliceerd op de website van de Altiband onder ANBI.

Graag willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting de Altiband zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning maar slechts een vergoeding voor kosten die zij aantoonbaar hebben gemaakt in het kader van hun bestuurstaak voor de stichting. Er wordt streng op toegezien dat deze kosten zo beperkt mogelijk blijven.

Het bestuur:

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Dhr. F. Wit

Secretaresse:  Mw. E. Palland

Penningmeester: Dhr. M. Otten

Lid: Mw. J. de Ruiter

Lid: Mw. J. Slag

 

Webdesign Calimo webdesign